Back to Top


office@cdde.rs   


Telefon: 065 5526674

UKRATKO O NAMA

„Europolis“ je organizacija civilnog društva sa sedištem u Novom Sadu, koji je i prestonica Autonomne Pokrajine Vojvodina. Europolis je osnovan 2014. godine sa zadatkom da promoviše izgradnju demokratije, reformu javne administracije i dobro javno upravljanje u okviru procesa evropskih integracija.

NAŠ RAZVOJ

2014 - Linija 481

U okviru projekta Linija 481 – ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije CDD Europolis je nastojao da unapredi transparentnost prilikom raspodele javnih sredstava iz ove budžetske linije, kao i postupak monitoringa i evaluacije odobrenih projekata na lokalnom nivou. Predstavnici lokalnog civilnog društva uzeli su učešće na okruglim stolovima, fokus grupama i anketi. Projekat je podržan od strane Balkan Civil Society Development Network i Građanskih inicijativa.

2015 - TRANSPARENTNOST

Cilj projekta Ka unapređenoj transparentnosti i informisanosti u opštini Opovo bio je da podstakne organe opštine Opovo da usvoje metode proaktivne transparentnosti i time unaprede i informisanost svojih stanovnika. Sproveden je u saradnji sa Inicijativama mladih Opovo. Predstavnici lokalnog civilnog društva i građani uzeli su učešće u istraživanju o stavovima i potrebama mladih i ostalih građana za proaktvnim informisanjem od strane lokalne samouprave, obukama za upoznavanjem sa pravnim i institucionalnim mehanizmima ostvarivanja prava na slobodu informisanja, monitoringu transparentnosti opštine Opovo, tribinama i okruglom stolu posvećenog unapređenju saradnje opštine Opovo sa lokalnim civilnim društvom i kreiranju preporuka za proaktivno informisanje.

2017. i 2018 - Medijski sadržaj i finansiranje medija

Tokom 2017. i 2018. godine CDD Europolis je u saradnji sa TV KANAL 9 sproveo projekat koji je ima za cilj poboljšanje transparentnog finansiranja medija na lokalnom nivou Medijski sadržaj i finansiranje medija kao odraz javnog interesa u lokalnim zajednicama, tokom kojeg se sprovelo istraživanje, okrugli stolovi i druge zagovaračke aktivnosti. Projekat je podržan od strane Regionalne platforme Zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i sigurnosti novinara, koju implementira Udruženje novinara Hrvatske (HND) u partnerstvu sa pet novinarskih organizacija zapadnog Balkana - Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara BiH (BHN), Udruženje novinara Kosova (AJK), Udruženje novinara Makedonije (AJM) i Sindikat medija Crne Gore (SMCG). Projekat je podržala Evropska komisija (IPA) uz sufinansiranje hrvatske Vladine kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama.

2019 - 2020 Ka većem učešću građana u lokalnom prostornom planiranju i upravljanju

Projekat Ka većem učešću građana u lokalnom prostornom planiranju i upravljanju ima za cilj povećanje uticaja građana Novog Sada na procese donošenje gradskih odluka koje se odnose na urbanizam i prostorno planiranje kroz osnaživanja građana i njihovih udruženja za uticaj na gradske vlasti u oblasti politike prostornog planiranja. Najznačajnije aktivnosti su: Istraživanje uključenosti građana u procese lokalnog prostornog i razvojnog planiranja i upravljanja i izrada Studije; Radionice za civilno društvo i građane iz više oblasti (poznavanja rada, strukture i organizacije lokalnih organa i institucija, lokalno prostorno planiranje, participativno budžetiranje, praćenja rada gradske i mesne uprave i pokretanja lokalnih inicijativa); Formiranje neformalne gradske civilne mreže i praćenje rada lokalne uprave u pogledu donošenja urbanističkih planskih dokumenata, monitoringa stanja u prostoru i reagovanje - izveštavanje/informisanje javnosti; Kreiranje Priručnika za učestvovanje građana u planiranju i upravljanju gradskim prostorom sa finalnim setom preporuka ka gradskim vlastima, zakonodavcima i strukovnim udruženjima.Projekat je podražala CRTA i realizuje se u periodu od septembra 2019.godine do juna 2020.

Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“ je organizacija civilnog društva sa zadatkom da promoviše izgradnju demokratije

NAŠA MISIJA

Misija Europolisa jeste da aktivno doprinosi podizanju nivoa transparentnosti i odgovornosti u radu javne uprave u cilju dostizanja standarda EU i osnažuje građane i građanke Srbije za uključivanje u procese donošenja odluka kroz istraživanje, informisanje, umrežavanje i obrazovanje.

NAŠA VIZIJA

Vizija Europolisa jeste Srbija kao uređeno evropsko društvo bazirano na vladavini prava, dobrom javnom upravljanju i partnerstvu između njenih građana i institucija.

NAŠE VREDNOSTI

razvoj demokratije, civilnog sektora i omladinske politike, promocija ljudskih i manjinskih prava, dobrog javnog upravljanja i evropskih integracija

NAŠ TIM

Dane Pribić

(Izvšni direktor, projektni menadžer)

Ognjen Gogić

( Predsednik, istraživač i analitičar)

Vladimir Jeremić

(aktivizam u zajednici)

Bogdan Rašić

(omladinska politika)

CDD Europolis

„Europolis“ je organizacija civilnog društva sa sedištem u Novom Sadu, koji je i prestonica Autonomne Pokrajine Vojvodina. Europolis je osnovan 2014. godine sa zadatkom da promoviše izgradnju demokratije, reformu javne administracije i dobro javno upravljanje u okviru procesa evropskih integracija. Shodno tome, projektne aktivnosti Europolisa su se do sada uglavnom bavile borbom protiv korupcije i promovisanjem transparentnosti i odgovornosti lokalnih, pokrajinskih i republičkih organa i institucija vlasti, posebno u pogledu javnih finansija, kao i izgradnjom njihovih kapaciteta. Značajan deo naših aktivnosti se bavio i regionalnom saradnjom mladih i dijalogom u post-konfliktnim zajednicama, zatim položajem ranjivih grupa kao što su žene, LGBT zajednica, mladi, Romi itd. CDD Europolis aktivno učestvuje u radu krovne organizacije mladih grada Novog Sada - Novosadskom omladinskom forumu, zatim EU konventu, Vojvođanskoj inicijativi za EU, WeBER Nacionalnoj radnoj grupi za reformu javne uprave, Koaliciji za integritet.