Back to Top


office@cdde.rs  


Telefon: 065 5526674

  • REGIONALNA SARADNJA

  • LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, RODNA RAVNOPRAVNOST

  • DOBRO JAVNO UPRAVLJANJE

Vizija

Europolis ima viziju Srbije kao uređeno evropsko društvo bazirano na vladavini prava, dobrom javnom upravljanju i partnerstvu između njenih građana i institucija.

Detaljnije

Publikacije

Studija

Građani Novog Sada u prostornim politikama. .

Detaljnije

Priručnik

Građani Novog Sada u prostornim politikama

Detaljnije

Istraživanje

Građani Novog Sada u prostornim politikama

Detaljnije

Stavovi

Stavovi i percepcije mladih u Srbiji i Hrvatskoj o nasleđu ratne prošlosti

Detaljnije

2014

OSNOVANI

Europolis je osnovan 2014. godine sa zadatkom da promoviše izgradnju demokratije, reformu javne administracije.

20

PROJEKATA

CDD Europolis je sarađivao sa Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN Srbija) u realizaciji projekata Mera Vlade

15

DONATORA

Uspešna saradnja sa donatorima među kojima je i Evropska komisija(IPA)

50

PARTNERA

ALPARTNERS je projekat koji je u 2018. godini realizovan u okviru programa „ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja“.

Mladi i reforma sektora bezbednosti – promocija bezbednosti mladih u Novom Sadu

Misija OEBS-a u Srbiji i Gradska uprava za sport i omladinu Novi Sad su 2017.godine podržali su projekat Mladi i reforma sektora bezbednosti – promocija bezbednosti mladih u Novom Sadu u okviru kojeg su sprovedene sledeće aktivnosti: desk istraživanje bezbednosne situacije mladih u Novom Sadu, anketiranje mladih, okrugli stolovi sa donosiocima odluka, TV debata. Tokom ovog perioda identifikovan je nivo bezbednost za mlade žene I muškarce, uspostavljen dijalog između mladih i donosilaca odluka u Novom Sadu itd. Kao rezultat projekta, izrada lokalnog akcionog plana za bezbednost mladih je predviđena kao jedna od mera koja će se sprovesti u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade.

Medijski sadržaj i finansiranje medija

Tokom 2017. i 2018. godine CDD Europolis je u saradnji sa TV KANAL 9 sproveo projekat koji je ima za cilj poboljšanje transparentnog finansiranja medija na lokalnom nivou Medijski sadržaj i finansiranje medija kao odraz javnog interesa u lokalnim zajednicama, tokom kojeg se sprovelo istraživanje, okrugli stolovi i druge zagovaračke aktivnosti. Projekat je podržan od strane Regionalne platforme Zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i sigurnosti novinara, koju implementira Udruženje novinara Hrvatske (HND) u partnerstvu sa pet novinarskih organizacija zapadnog Balkana - Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara BiH (BHN), Udruženje novinara Kosova (AJK), Udruženje novinara Makedonije (AJM) i Sindikat medija Crne Gore (SMCG). Projekat je podržala Evropska komisija (IPA) uz sufinansiranje hrvatske Vladine kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama.

PROJEKTI

Youth Peace Express

2014. godine CDD Europolis sarađivao je sa gruzijskom OCD Civilnom forumu za mir, u sprovođenju projekta Youth Peace Express koji je okupio predstavnike mladih iz Gruzije i Južne Osetije.

Linija 481

U okviru projekta Linija 481 – ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije CDD Europolis je nastojao da unapredi transparentnost prilikom raspodele javnih sredstava iz ove budžetske linije, kao i postupak monitoringa i evaluacije odobrenih projekata na lokalnom nivou.

Ka većoj transparentnosti

Projekat Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u Upravi grada Novog Sada imao je za cilj da unapredi transparentnost, odgovornost i otvorenost javnog sektora u procedurama zapošljavanja