Back to Top


office@cdde.rs  


Telefon: 065 5526674

IZDVOJENI PROJEKTI

Linija 481 – ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije

Ka unapređenoj transparentnosti i informisanosti u opštini Opovo

Rodne analize budžeta Grada Novog Sada

Jačanje regionalnih veza između srpskih i albanskih mladih aktera

Medijski sadržaj i finansiranje medija kao odraz javnog interesa u lokalnim zajednicama,

Ka većem učešću građana u lokalnom prostornom planiranju i upravljanju

Mladi i reforma sektora bezbednosti –ka većem nivou znanja i veština mladih u oblasti bezbednosti

SVI PROJEKTI

Promena diskursa, promena prakse Romi kao ljudski resurs (RARE)

Projekat Promena diskursa, promena prakse Romi kao ljudski resurs (RARE) imao je za cilj da poboljša kapacitete i saradnju među akterima koji imaju udela u učešću Roma na tržištu rada kako bi što bolje iskoristili svoj ekonomski potencijal. Svrha je bila ojačati kapacitete članova više zainteresovanih grupa i drugih zainteresovanih strana relevantnih za zapošljavanje Roma u AP Vojvodini kako bi se premostili nedostaci u pružanju usluga zapošljavanja Roma i izgradio njihov kapacitet za praćenje sprovođenja Akcionog plana za unapređenje pružanja javnih usluga u vezi sa tim aktiviranja tržišta rada u AP Vojvodini. Tokom avgusta i septembra 2019. godine organizovali smo obuku vezanu za pružanje prilagođenih informacija o programima i servisima za zapošljavanje Roma, obuku za izgradnju kapaciteta uz izradu odgovarajućeg materijala za obuku i pripremili završnu brošuru o projektu. Projekat je realizovan u okviru Transnacionalnog INTERREG Dunav programa i u saradnji sa Kancelarijom za inkluziju Roma Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ka stvaranju boljih uslova za bezbednost mladih u Novom Sadu

Gradska uprava za sport i omladinu Novi Sad 2019.godine podržala je projekat Ka stvaranju boljih uslova za bezbednost mladih u Novom Sadu u okviru kojeg su sprovedene sledeće aktivnosti: desk istraživanje bezbednosne situacije mladih u Novom Sadu, anketiranje mladih, okrugli stolovi sa donosiocima odluka, TV debata. Tokom ovog perioda identifikovan je nivo bezbednost za mlade žene i muškarce, nastavljen uspostavljeni dijalog između mladih i donosilaca odluka u Novom Sadu itd.

Odgovorni prema prošlosti, odgovorni prema budućnosti

Projekat Odgovorni prema prošlosti, odgovorni prema budućnosti ima za cilj podizanje svesti mladih generacija o značaju utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima i povredama ljudskih prava počinjenih u prošlosti. Istraživanje o percepcijama i stavovima mladih iz Srbije i Hrvatske o posledicama ratne prošlosti i izrada studije; radionice sa mladima iz Srbije i Hrvatske o mehanizmima tranzicione pravde; zajednička poseta Vukovaru itd. su najvažnije projektne aktivnosti. Projekat je podržao REKOM i sproveo se tokom 2019. godine.

ALPARTNERS

ALPARTNERS je projekat koji je u 2018. godini realizovan u okviru programa „ALTER - Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja“. Kao partnerska organizacija, Europolis je bio odgovoran za organizovanje razmene iskustva između lokalnih vojvođanskih nevladinih organizacija, eko-turističkih preduzeća i poljoprivrednika kako bi razgovarali o metodama i dobrim praksama u radu u mreži, izazovima sa kojima se suočavaju, primerima inicijativa koje su preduzeli. itd.

Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije i telo za praćenje grada Valjeva

Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije i telo za praćenje grada Valjeva je projekat koji je imao cilj da identifikuju nadležnosti, oblasti, procese i procedure rizične za nastanak različitih oblika korupcije i kojim se predlažu načini za upravljanje ovim rizicima izradom i primenom ovog dokumenta. Projekat je podržala Agencija za borbu protiv korupcije tokom 2018. i 2019. godine.

Resurs centar za srednjebanatski, severnobanatski i severnobački okrug

Resurs centar za srednjebanatski, severnobanatski i severnobački okrug je projekat koji imao za cilj da podigne kapacitete formalnih i neformalnih grupa mladih iz tri okruga u AP Vojvodini u pogledu kako pisanja projekata tako i upravljanja projektnim ciklusom, a uz našu stručnu mentorsku i finansijsku podršku. Projekat je sproveden tokom 2018. i 2019. podržalo Ministarstvo omladine i sporta.

Edukacija zaposlenih u javnim institucijama i organizacijama

U saradnji sa Grupom IZAĐI, a na osnovu prethodnog istraživanja organizovana je Edukacija zaposlenih u javnim institucijama i organizacijama, za savetodavni rad sa mladima drugačije seksualne orijentacije. Cilj ovih sertifikovanih edukacija bio je osnaživanja stručnjaka koji pružaju psihološku podršku i vrše savetodavni rad sa mladim osobama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne, radeći u školama, zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalni rad, privatnim praksama ili nevladinim organizacijama, kao i edukovanje zaposlenih, koji najviše dolaze u kontakt sa mladima u osetljivom periodu „autovanja“. Projekat je podržala Institucija Zaštitnika građana Grada Novog Sada tokom 2018. godine.

Mladi i reforma sektora bezbednosti –ka većem nivou znanja i veština mladih u oblasti bezbednosti

Gradska uprava za sport i omladinu Novi Sad 2018.godine podržala je projekat Mladi i reforma sektora bezbednosti –ka većem nivou znanja i veština mladih u oblasti bezbednosti u okviru kojeg su sprovedene sledeće aktivnosti: desk istraživanje bezbednosne situacije mladih u Novom Sadu, anketiranje mladih, okrugli stolovi sa donosiocima odluka, TV debata. Tokom ovog perioda identifikovan je nivo bezbednost za mlade žene I muškarce, nastavljen uspostavljeni dijalog između mladih i donosilaca odluka u Novom Sadu itd.

Novi Zakon o zapošljavanju, stari problemi?

Tokom 2017. i 2018. godine CDD Europolis je u saradnji sa TV KANAL 9, a uz podršku Centra za evropske politike, u okviru regionalne WeBER platforme za praćenje reforme javne uprave, sproveo projekat pod nazivom: Novi Zakon o zapošljavanju, stari problemi? Ka transparentnom zapošljavanju u lokalnim organima uprave. Ovom prilikom urađena je analiza zakonskog i institucionalnog okvira u pogledu transparentnosti postupka popune radnih mesta, kao i same prakse, spram SIGMA standarda u lokalnim organima uprave u četiri lokalne samouprave, a ova problematika stavljena je i u fokus javnosti kroz nekoliko tematskih emisija i priloga.

Istraživanje položaja LGBTI populacije u Novom Sadu

Istraživanje položaja LGBTI populacije u Novom Sadu sprovedeno je 2017. godine u saradnji sa Grupom IZAĐI, a kojim je obuhvaćena kako LGBTI tako i opšta populacija. Projekat je podržala Institucija Zaštitnika građana Grada Novog Sada.

Medijski sadržaj i finansiranje medija kao odraz javnog interesa u lokalnim zajednicama

Tokom 2017. i 2018. godine CDD Europolis je u saradnji sa TV KANAL 9 sproveo projekat koji je ima za cilj poboljšanje transparentnog finansiranja medija na lokalnom nivou Medijski sadržaj i finansiranje medija kao odraz javnog interesa u lokalnim zajednicama, tokom kojeg se sprovelo istraživanje, okrugli stolovi i druge zagovaračke aktivnosti. Projekat je podržan od strane Regionalne platforme Zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i sigurnosti novinara, koju implementira Udruženje novinara Hrvatske (HND) u partnerstvu sa pet novinarskih organizacija zapadnog Balkana - Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara BiH (BHN), Udruženje novinara Kosova (AJK), Udruženje novinara Makedonije (AJM) i Sindikat medija Crne Gore (SMCG).Projekat je podržala Evropska komisija (IPA) uz sufinansiranje hrvatske Vladine kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama.

Ka većoj participaciji mladih u lokalnim javnim politikama grada Novog Sada

U 2017. godini Gradska uprava za sport i omladinu Novi Sad podržala je projekat Ka većoj participaciji mladih u lokalnim javnim politikama grada Novog Sada koji je imao za cilj poboljšanje zagovaračkih kapaciteta mladih iz ruralnih delova Novog Sada. U okviru ovog projekta, predstavnici omladinskih organizacija učestvovali su u istraživanju o aktuelnim zagovaračkim inicijativama mladih u Novom Sadu i seminaru za podizanje kapaciteta za zagovaranje u lokalnoj zajednici.

Mladi i reforma sektora bezbednosti – promocija bezbednosti mladih u Novom Sadu

Misija OEBS-a u Srbiji i Gradska uprava za sport i omladinu Novi Sad su 2017.godine podržali su projekat Mladi i reforma sektora bezbednosti – promocija bezbednosti mladih u Novom Sadu u okviru kojeg su sprovedene sledeće aktivnosti: desk istraživanje bezbednosne situacije mladih u Novom Sadu, anketiranje mladih, okrugli stolovi sa donosiocima odluka, TV debata. Tokom ovog perioda identifikovan je nivo bezbednost za mlade žene I muškarce, uspostavljen dijalog između mladih i donosilaca odluka u Novom Sadu itd. Kao rezultat projekta, izrada lokalnog akcionog plana za bezbednost mladih je predviđena kao jedna od mera koja će se sprovesti u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade.

Nezavisne institucije bliže građanima

2016. godine, u okviru projekta Građanskih inicijativa Nezavisne institucije bliže građanima čiju implementaciju je podržala Američka ambasada u Beogradu, CDD Europolis postao je jedna od 10 kontakt organizacija za tri nezavisne institucije (Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti), kako bi se unapredila veza između ovih institucija i građana i građanki na lokalnom nivou u Novom Sadu. Mreža kontakt organizacija će unapređivati kapacitete nezavisnih institucija kroz razvoj platformi lokalnih organizacija kako bi se bolje odgovorilo na kršenja prava i potrebe građana u lokalnim zajednicama.

Jačanje regionalnih veza između srpskih i albanskih mladih aktera

U septembru 2016. godine CDD Europolis uključio se u program Jačanje regionalnih veza između srpskih i albanskih mladih aktera koji je imao za cilj da podrži mlade aktere iz Srbije i Albanije u angažovanju u povezivanju, saradnji i dijalogu. Projekat je sprovodila Misija OEBS-a u Srbiji. U okviru ovog programa 2017. godine Misija OEBS-a u Srbiji podržala je naš zajednički regionalni projekat koji smo sproveli u partnerstvu sa Alijansom Albanskih Alpa iz Skadra koji je za cilj imao unapređenje aktivizma i razmenu primera dobre prakse mladih aktivista iz AP Vojvodine i Severne Albanije korišćenjem digitalnih i inovativnih ICT alata.

Revitalizacija procesa dijaloga kroz angažovanje mladih stručnjaka

U martu 2016. godine CDD Europolis organizovao je studijsku posetu Srbiji za učesnike projekta Revitalizacija procesa dijaloga kroz angažovanje mladih stručnjaka. Projekat je realizovan od strane Gruzijskih OCD Kavkaski dom i Instituta za proučavanje nacionalizma i konflikata koji je okupio mlade stručnjake iz Gruzije, Južne Osetije i Abhazije. Projekat je podržan od strane Ambasade Velike Britanije u Gruziji.

Team of Trust.

U novembru 2016. godine CDD Europolis bio je odgovoran za organizovanje studijske posete za učesnike projekta Team of Trust. Projekat je realizovan od strane Gruzijske OCD Civilni forum za mir. Cilj je bio da doprinese izgradnji poverenja između mladih iz Gruzije i Južne Osetije. Projekat je podržan od strane Programa za izgradnju poverenja Mehanizam ranog odgovora (COBERM) koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

Rodne analize budžeta Grada Novog Sada

Sekretarijat Autonomne Pokrajine Vojvodine za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova podržao je projekat Rodne analize budžeta Grada Novog Sada u okviru kojeg su predstavnici civilnog društva učestvovati u rodnoj analizi programa za mlade grada Novog Sada i kreiranju odgovarajućih preporuka. Projekat je sproveden tokom 2016.godine

Mladi i politički podmlaci zajedno ka većem učešću u gradskim javnim politikama.

Gradska uprava za sport i omladinu Novi Sad podržala je naš projekat za mlade koji je ima za cilj unapređenje zagovaračkih kapaciteta mladih iz ruralnih delova Novog Sada – Mladi i politički podmlaci zajedno ka većem učešću u gradskim javnim politikama. U okviru ovog projekta predstavnici omladinskih organizacija i podmladaka političkih partija uzeli su učešće u istraživanju o dosadašnjim zagovaračkim inicijativama mladih u Novom Sadu, seminaru za podizanje zagovaračkih kapaciteta mladih i sprovođenju lokalnih javnih kampanja zagovaranja. Projekat je sproveden tokom 2016.godine

Ka unapređenoj transparentnosti i informisanosti u opštini Opovo

Cilj projekta Ka unapređenoj transparentnosti i informisanosti u opštini Opovo bio je da podstakne organe opštine Opovo da usvoje metode proaktivne transparentnosti i time unaprede i informisanost svojih stanovnika. Sproveden je u saradnji sa Inicijativama mladih Opovo. Predstavnici lokalnog civilnog društva i građani uzeli su učešće u istraživanju o stavovima i potrebama mladih i ostalih građana za proaktvnim informisanjem od strane lokalne samouprave, obukama za upoznavanjem sa pravnim i institucionalnim mehanizmima ostvarivanja prava na slobodu informisanja, monitoringu transparentnosti opštine Opovo, tribinama i okruglom stolu posvećenog unapređenju saradnje opštine Opovo sa lokalnim civilnim društvom i kreiranju preporuka za proaktivno informisanje. Projekat je podržala Beogradska Otvorena Škola i sproveden je 2016. godine.

Mera Vlade

CDD Europolis je sarađivao sa Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN Srbija) u realizaciji projekata Mera Vlade, koje je podrazumevao praćenje ispunjavanja predizbornih obećanja i analizu javnih politika, i projekta Participativno budžetiranje, koji je imao za cilj da podigne nivo uključenosti civilnog društva i građana u utvrđivanju budžetskih prioriteta u odabranim lokalnim samoupravama. Predstavnici civilnog društva i zainteresovani građani uzeli su učešće na tribinama i okruglim stolovima. Projekat je realizovan tokom 2015. godine

Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u Upravi grada Novog Sada

Projekat Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u Upravi grada Novog Sada imao je za cilj da unapredi transparentnost, odgovornost i otvorenost javnog sektora u procedurama zapošljavanja. Predstavnici civilnog društva, omladinske organizacije i šira javnost uzeli su učešće u istraživanju percepcije i dosadašnje prakse zapošljavanja u javnom sektoru, tribini, seminaru za bolju primenu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja i inicijativi za pokretanje usvajanje lokalnog akcionog plana grada Novog Sada za borbu protiv korupcije. Projekat je podržan od strane Fondacija centar za demokratiju i realizovan je tokom 2015. godine.

Linija 481 – ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije

U okviru projekta Linija 481 – ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije CDD Europolis je nastojao da unapredi transparentnost prilikom raspodele javnih sredstava iz ove budžetske linije, kao i postupak monitoringa i evaluacije odobrenih projekata na lokalnom nivou. Predstavnici lokalnog civilnog društva uzeli su učešće na okruglim stolovima, fokus grupama i anketi. Projekat je podržan od strane Balkan Civil Society Development Network i Građanskih inicijativa i realizovan je tokom 2015. godine.

Youth Peace Express

2014. godine CDD Europolis sarađivao je sa gruzijskom OCD Civilnom forumu za mir, u sprovođenju projekta Youth Peace Express koji je okupio predstavnike mladih iz Gruzije i Južne Osetije. Cilj projekta bio je da se poboljša dijalog između mladih iz tih zajednica. U okviru ovog projekta CDD Europolis je bio odgovoran za organizovanje dve studijske posete učesnika projekta Srbiji.